НИКОЛА БАДЕВ – ВИНО ПИЈАМ, ЕМ РАКИЈА

1.Билјана платно белеше 2.Стани моме да заиграш 3.Праша ли Тинке мајкати 4.Мајка на Марика думаше 5.Маро, Марике фидан бојлике 6.Вино пијам, ем ракија 7.Не се бели Маре 8.Јанке, ле Јанке убава 9.Ваташа 10.Не ми го лажи Ѓорѓи Марето 11.Кажи Рајне