ВАСКА ИЛИЕВА – ИМАЛА МАЈКА

01.Имала мајка 02.Нико, Нико меанџико 03.Младо Охриѓанче 04.Стој почекај либе 05.Свадбарска 06.Излегол невен Пејо 07.Песна за Горно Врановци 08.Бела галабица 09.Мост ми зидале 10.Сонце мило